40-lecie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

W czwartek, 1 października 2020 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie została otwarta okolicznościowa wystawa z okazji 40-lecia istnienia Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, którą przygotował powołany do tego Komitet organizacyjny w składzie: Witold Hajdasz – kurator, Janusz Lewandowski, Waldemar Nawrocki, Andrzej Szymański, Izabella Wawroska, pieczę nad opracowaniem graficznym z ramienia muzeum objęła natomiast Iwona Wieruszewska. Z uwagi na zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią korona wirusa, otwarcie wystawy miało charakter symboliczny. Dokonał go prezes PTK dr Andrzej Szymański, dyrektor Adam Staszak, kurator Witold Hajdasz, który przedstawił pokrótce tematykę wystawy; w spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak. Prezes podziękował byłym i obecnym społecznikom, którzy przez 40 lat działalności Towarzystwa pracowali dla jego głównej idei czyli wzrostu kompetencji kulturowych społeczności naszego regionu.

Wystawa zajęła jedną z sal muzeum. Oprócz licznych zdjęć mieszczących się na planszach, ekspozycji towarzyszą pamiątki Towarzystwa m.in. kroniki (pierwszą prowadził Zenon Mianowski), foldery, publikacje, plakaty, zaproszenia. Wystawa dokumentuje  przedsięwzięcia PTK dokonane w środowisku lokalnym, które można było zapisać w kronice, publikacji czy na zdjęciu. Jednak bardzo trudno pokazać te, które są nieuchwytne: inspirowanie pleszewian do działań kulturalnych, społecznych, pracę nad przekazywaniem historii, wartości tradycji kulturalnych i ludowych naszego region, budowanie więzi społecznych i tożsamościowych, posługując się przy tym współczesnym językiem kultury regionalnej.

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne zostało powołane do istnienia 2 lutego 1980 roku na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy ówczesnego Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Mieczysława Kołtuniewskiego, w którym uczestniczyli Stanisław Bródka, Teofil Fengier, Jerzy Mazurek, Zenon Mianowski, Zdzisław Paluszczak, Ewa Szpunt, Waldemar Szuszczyński, Andrzej Szymański i Marian Wolniak. 9 lutego 1980 roku na zebraniu inauguracyjnym wybrano pierwszy Zarząd PTK, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Pierwszym prezesem został Zdzisław Paluszczak, który funkcję tę sprawował przez pięć lat (1 kadencja), drugim prezesem był Teofil Fengier, na stanowisku przez 9 lat (2 kadencje), trzecim i zarazem obecnym prezesem jest dr Andrzej Szymański, który pełni tę funkcję od 26 lat (7 kadencji). PTK obecnie zrzesza kilkudziesięciu członków. Już od początku skupiało wokół siebie ludzi o różnych poglądach, ale tych samych celach skierowanych na działalność kulturalną, regionalną, przekazywanie historii, tradycji, obyczajów oraz ogólnie pojętą promocję Ziemi Pleszewskiej. W ramach zwiększania dostępności do historii i kultury mieszkańców Pleszewa, PTK od samego początku podejmowało działania na rzecz utworzenia w Pleszewie muzeum o charakterze regionalnym. Organizowało wystawy w Pleszewskim Domu Kultury, dzięki którym udało się zgromadzić wiele eksponatów dokumentujących historię regionalną od lokalnych kolekcjonerów. Później Towarzystwo zaangażowało się w adaptację budynku, byłego zabytkowego zajazdu pocztowego, do możliwości wystawienniczych oraz zajęło się pomocą pracownikom w pracach merytorycznych. W tym samym czasie włączyło się w obchody jubileuszowe 700-lecia Pleszewa, co było bardzo ważnym elementem nowego, kształtującego się jeszcze Towarzystwa, a praca przy organizacji wydarzenia społecznego i kulturalnego z uwzględnieniem tradycji lokalnych była realizacją wytyczonych zamierzeń. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność wydawnicza PTK. Zespół Redakcyjny Towarzystwa, który powstał w 1986 r. rozpoczął aktywność edytorską przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Jego celem było rozpowszechnianie wiedzy na temat historii Pleszewa i okolic. Należy podkreślić naukowy charakter publikacji, do realizacji których niezbędne było wykorzystanie metod naukowych, nad czym czuwali Ewa Szpunt, Adam Staszak i Andrzej Szymański. Dziś stanowią one podstawowe źródło wiedzy na temat Ziemi Pleszewskiej. Dużym wydarzeniem w życiu Towarzystwa było zaangażowanie się w pracę nad monografią Dzieje Pleszewa. PTK badało wtedy historię, obyczaje i tradycje naszego regionu, współpracując przy tym z naukowcami oraz lokalną społecznością.

 

40-lecie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

wystawa

30 września – 31 października 2020

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

 

 

Top