Naukowy marzec

Marzec upłynął w Muzeum Regionalnym w Pleszewie pod znakiem wykładów i promocji książek naukowych. Kolejne piątki marca br. były okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań historycznych dotyczących: działalności pleszewskiej rady miejskiej na przełomie XV i XVII wieku, dziejów powiatu pleszewskiego w latach 1818-1932 oraz  procesu Christiana von Jouanne’a przed Specjalnym Sądem Karnym w Poznaniu, który odbył się w dniach 8-9 maja 1945 r.

6 marca 2015 r. swoją najnowszą książkę zaprezentował Adam Kozak – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz od niedawna pracownik naukowy Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski Polskiej Akademii Nauk. „Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519” dokumentuje działalność pleszewskiej rady miejskiej przełomu XV i XVI wieku. Cała księga znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu i należy do bardzo cennych i unikalnych zabytków. Obok edycji zapisek z przełomu XV i XVI wieku książka zawiera także ich pełne tłumaczenie na język polski. Treść zapisek oddaje realia życia dawnego Pleszewa. Dotyczą one spraw niespornych z zakresu prawa prywatnego, a w szczególności opraw posagu i wiana, przeniesienia własności nieruchomości, umów o dziedziczenie oraz testamentów. Pleszewska księga radziecka dostarcza również niezwykle cennych informacji o właścicielach miasta.

Z kolei 13 marca 2015 r. odbyła się prelekcja pt. „(…) Pozdrów tam wszystkich i mój kochany Baranówek. Procesu Christiana von Jouanne’a przed Specjalnym Sądem Karnym w Poznaniu 8-9 maja 1945 r.”, którą wygłosił Tomasz Cieślak z poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Christian Jouanne urodził się w 1912 r. i był właścicielem majątków Baranówek i Malinie. Do wybuchu II wojny światowej był lojalnym obywatelem wobec II Rzeczpospolitej. Po wkroczeniu do Pleszewa wojsk niemieckich w 1939 r. wstąpił do NSDAP i otrzymał posadę wójta, a Baranówek stał się głównym ośrodkiem kreowania polityki nazistowskiej na Ziemi Pleszewskiej. Był niemym świadkiem zbrodni dokonanych przez Niemców w 1939 roku. Został zatrzymany przez Milicję 8 lutego 1945 r., a już dzień później rozpoczęło się dochodzenie w jego sprawie. Aresztowano go, a jego proces przed Specjalnym Sądem Karnym w Poznaniu odbył się w dniach 8-9 maja 1945 r. Został skazany na karę śmierci.

Artykuł autorstwa Tomasza Cieślaka przybliżający osobę Christiana von Jouanne’a oraz jego procesu został zamieszczony w najnowszym Roczniku Pleszewskim.

Natomiast 20 marca 2015 r. gościł w Muzeum dr Maciej Kowalczyk – autor publikacji „Powiat pleszewski 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych”. W książce opisane zostały dzieje Powiatu Pleszewskiego począwszy od jego utworzenia w 1818 roku na mocy decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Wcześniej Pleszew należał bowiem do rozległego powiatu odolanowskiego. W chwili utworzenia liczył ponad 32 tys. mieszkańców. Na kartach książki można prześledzić losy powiatu przez cały okres pruskiej administracji aż do wybuchu I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i przyłączenia do Odrodzonej Rzeczypospolitej. W publikacji przebija się obraz polityki germanizacyjnej pruskich władz powiatowych, a jednocześnie wysiłki polskich mieszkańców powiatu o zachowanie ducha narodowego w trudnych czasach zaborów. Autorowi udało się także ustalić nazwiska landratów (starostów) stojących na czele powiatu w czasie panowania pruskiego. Obok bardziej znanych: Ernsta Gregoroviusa, Paula von Roëlla czy Georga Gewiese, można zapoznać się z postaciami takich starostów jak: Lautier, Jan Rankowicz, Wilhelm Julius Eduard von Suchodolski, baron von Schwichow, Paul Blomeyer, Friedrich von Eichmann, Julius Bachem i Karl Ludwig Leopold von Natzmer. Ostatni rozdział książki dotyczy istnienia powiatu pleszewskiego w II Rzeczpospolitej. Wówczas urząd starosty pełnili: Artur Szenic, Wadyński, Władysław Kutzner, Władysław Wieczorek i Kazimierz Siekierzyński. Książka jest bogato ilustrowana m.in. zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

 

Najnowsze wydawnictwa można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

Szczegóły w zakładce Wydawnictwa.

Top