Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zmianami) i Statutem Muzeum Regionalnego w Pleszewie, Rada Muzeum jest organem nadzorującym i oceniającym działalność muzeum, powoływanym przez Radę Miejską na 4-letnią kadencję. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie, a na obrady zbierają się zazwyczaj dwa razy w roku.

Uchwałą nr VIII/136/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rada Miejska w Pleszewie powołała Radę Muzeum Regionalnego w Pleszewie na kadencję 2008-2012 w składzie:

 1. Andrzej Szymański
 2. ks. Michał Kieling
 3. Małgorzata Giezek-Stempniak
 4. Adam Staszak
 5. Ryszard Borkiewicz
 6. Edward Pudełko

We wrześniu 2008 r. uchwałą nr XXII/168/2008 Rada Miejska zatwierdziła zmiany w składzie Rady Muzeum. Ks. Michała Kielinga zastąpił Marek Jaeger, a Adama Staszaka, który wygrał konkurs na dyrektora Muzeum, były dyrektor placówki Jerzy Szpunt.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Uchwałą nr XXI/248/2012 z dnia 27 września 2012 r. Rada Miejska w Pleszewie powołała Radę Muzeum Regionalnego w Pleszewie na kadencję 2012-2016. W jej skład weszły osoby będące przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń ściśle współpracujących i wspierających działalność Muzeum. Każda z osób legitymuje się bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym oraz doświadczeniem, które pozwolą ubogacić i uatrakcyjnić wzajemną współpracę:

 1. mgr Ryszard Borkiewicz – absolwent pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego i studiów historycznych na UAM w Poznaniu. W latach 1975-2009 nauczyciel historii w pleszewskim LO. Radny Rady Miejskiej III i IV kadencji, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty. Współautor „Dziejów Pleszewa”. Członek Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Towarzystwa Miłośników Pleszewa. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
 2. prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński – absolwent pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego (1980) oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM (1985). Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UAM, w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, od 1991 r. na stanowisku asystenta, a od 1993 r. na stanowisku adiunkta. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. „Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych”. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Autor ponad 40 publikacji. Redaktor serii „Magistri Nostri. Sylwetki Profesorów Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu”. Od 2008 r. koordynator prac nad nową, interdyscyplinarną monografią Pleszewa.
 3. dr Marek Jaeger – historyk, pracownik Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
 4. siostra dr Immaculata Krystyna Kowalska – założycielka i kustosz Muzeum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP w Pleszewie.
 5. mgr Henryk Krystek – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1985 r. (specjalność archiwalna). Zatrudniony w Archiwum Państwowym w Poznaniu; najpierw w w Oddziale ds. archiwów zakładowych, następnie jako kierownik Oddziału Opracowania Zasobu Archiwalnego, a od stycznia 2005 r. na stanowisku dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu. Od stycznia 2007 r. członek Kolegium przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Wykładowca w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (informatyka w archiwach, archiwa elektroniczne). Autor artykułów z zakresu nadzoru archiwalnego, wykorzystania techniki komputerowej w pracy archiwów państwowych i zakładowych oraz stosowania norm jakości serii ISO 9000, a także współautor 3 podręczników dla archiwistów zakładowych.
 6. dr Andrzej Szymański – absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1970 r. nauczyciel historii w pleszewskim LO. W latach 1976-1982 wicedyrektor szkoły, a w latach 1990-2005 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie. W 2000 r. obronił pracę doktorską pt. „Regiony gospodarcze Wielkopolski w drugiej połowie XVIII wieku. Regiony rolniczo-hodowlane” uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie wykładowca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Radny Rady Miejskiej I i II kadencji, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Od 1994 r. Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Od 2010 r. Wiceprezes Stowarzyszenia „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Odznaczony „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.

 

Inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum odbyło się 24 października 2012 r. Podczas spotkania członkowie Rady otrzymali z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dr. Arkadiusza Ptaka i Dyrektora Muzeum Adama Staszak oficjalne powołania do Rady. Poza tym, zgodnie z Regulaminem, dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie został prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Wiceprzewodniczącym – dr Andrzej Szymański, a Sekretarzem – siostra dr Immaculata Krystyna Kowalska.

Top