Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Pleszewie
 
Informacje podstawowe
  Podstawy prawne
Regulamin organizacyjny
Informacje o mieniu
Ewidencje i rejestry

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Postanowienia ogólne

Siedzibą Muzeum Regionalnego w Pleszewie jest budynek dawnego zajazdu pocztowego w Pleszewie, ul. Poznańska 34.

 1. Cele i zadania Muzeum określa Statut Muzeum.

I.Struktura organizacyjna

 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury w obrębie krajowej sieci muzealnej.
 2. Na czele Muzeum stoi dyrektor, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podległych pracowników.

II.Szczegółowy zakres zadań dyrektora Muzeum:

 1. kieruje całokształtem spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Muzeum i ponosi odpowiedzialność za jej działalność i wyniki pracy,
 2. ustala zadania Muzeum i zatwierdza okresowe plany pracy oraz dopilnowuje terminowego wykonania zadań,
 3. określa obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników, ustala szczegółowe zakresy czynności oraz przepisy wewnętrzne normujące zasady organizacji pracy w Muzeum,
 4. sprawuje nadzór nad właściwym pełnieniem obowiązków służbowych przez wszystkich pracowników
 5. przyjmuje, zwalnia, awansuje i nagradza pracowników oraz stosuje określone przepisami kary dyscyplinarne i regulaminowe oraz podejmuje wszelkie inne decyzje w zakresie spraw osobowych pracowników,
 6. nadzoruje sprawy finansowo- księgowe, administracyjne oraz gospodarcze Muzeum,
 7. reprezentuje Muzeum na zewnątrz,
 8. czuwa nad zabezpieczeniem powierzonego Muzeum mienia oraz nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz przeciwpożarowych przez pracowników.
 9. kształtuje w sposób prawidłowy współżycie i współpracę między pracownikami Muzeum.
 10. podnosi systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez samokształcenie i dokształcanie.

Postanowienia organizacyjno-porządkowe.

 1. Pracownicy Muzeum są służbowo podporządkowani dyrektorowi
 2. Pracownicy otrzymują legitymację potwierdzającą zatrudnienie w Muzeum podpisane przez dyrektora. Legitymację dyrektora podpisuje Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy w Pleszewie.
 3. Pracownicy w sprawach należących do zakresu ich działania opracowują zadania do ostatecznej koncepcji włącznie.
 4. Każdy pracownik Muzeum posiada swój zakres czynności i wynikające stąd obowiązki służbowe.
 5. Zakres czynności otrzymuje pracownik na piśmie.
 6. Czas pracy, uprawnienia pracowników do zwolnień od pracy, dyscyplinę pracy regulują odrębne przepisy.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników Muzeum
 2. Nie przestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą odrębnymi przepisami.