Zakończenie projektu „Promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Pleszewa”

W 2009 r. Muzeum Regionalne w Pleszewie wystąpiło z wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramogach Prramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Pleszewa”. W ramach projektu prowadzone były różnorakie badania: kwerendy historyczne, badania socjologiczne i geograficzne. Badania prowadzili naukowcy z kilku wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Efektem tych działań jest wydanie, wspólnie z uniwersyteckim Centrum „Instytut Wielkopolski”, dwóch zeszytów naukowych, które ukazały się w ramach serii „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały” pod redakcją Andrzeja Gulczyńskiego. „Najdawniejsze zapiski z Księgi Miejskiej Pleszewa (1428-1444)” są efektem pracy prof. Tomasza Jurka – historyka mediewisty z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Jest to wydawnictwo źródłowe zawierające najstarsze wpisy do księgi miejskiej Pleszewa z XV wieku. Drugi zeszyt nosi tytuł „Pleszew. Struktura społeczno-gospodarcza miasta i gminy w ujęciu przestrzennym” i został wydany pod redakcją Anny Tobolskiej z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Opracowanie dotyczy sfery społeczno-gospodarczej miasta i gminy Pleszew oraz jej zróżnicowania przestrzennego. W opracowaniu zawarto informacje zebrane bezpośrednio podczas badań terenowych (obserwacje, pomiary, badania ankietowe, wywiady) oraz w oparciu o dane statystyczne. Wydanie tychże zeszytów jest jednym z etapów prac nad opracowaniem nowej, interdyscyplinarnej monografii Pleszewa. Z obydwu zeszytów można korzystać w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, a także w czytelni naukowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top