Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Muzeum Regionalne w Pleszewie (zwane dalej Muzeum Regionalnym) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Muzeum Regionalnym dla strony muzeum.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/ )

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki -ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Rutkowska, muzeum@pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 74 28 359. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Muzeum Regionalne mieści się w następującej lokalizacji: 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 34. Wejście główne zawiera schody, jednak możliwe jest otwarcie drzwi od strony północnej prowadzących do obiektu z poziomu gruntu. W budynku tym, na parterze, znajdują się wszystkie biura pracowników, dyrektora oraz wszystkie sale wystawowe.W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych, parkowanie możliwe również na dziedzińcu. W razie potrzeby przywołane do obsługi mogą być osoby znające język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.